Panel používateľa
Späť

Informácie o výkvetoch, farebnosti, ošetrovaní a údržbe dláždených plôch

Pridané: 5.2.2023 16:23:46 Počet zobrazení: 252

05 Február 2023

Čo to vlastne výkvet je:

V priebehu zrenia výrobkov môže dochádzať k výskytu vápenných výkvetov,
tzn. k vystúpeniu voľného vápna obsiahnutého v cemente na povrch
výrobkov. Farebné kamenné dlaždice sú vyrábané z betónu, čiže tak isto z
čistého prírodného produktu. Skladá sa z piesku, cementu, kameniva a vody,
pričom je jasné, že cement sa páli z vápenca a hliny. Ako u všetkých
prírodných surovín podlieha kvalita vápenca a hliny výkvetom v závislosti od
zloženia ložiska. Pórmi betónu prúdi dažďová voda, para alebo rosa a
čiastočne rozpúšťa vápno. Výskyt výkvetov na dlažbách, ale aj na murovacích
prvkoch je vždy úzko spojený s vlhkosťou. Rozpustené vápno difunduje na
povrchu, voda sa vyparuje a zostáva ťažko rozpustný, biely vápenný zákal.
Pretože zloženie betónu a s tým spojený podiel vápna podliehajú istým
výkyvom a tiež sa menia vplyvom poveternostných podmienok (dážď, sneh,
prievan, chlad, teplo) dochádza k fenoménu vykvitania viac či menej
viditeľne. Chemický proces, ktorému podlieha vápno vplyvom
poveternostných podmienok, nie je ešte výstupom na povrch betónu
ukončený. Vďaka dažďu a iným poveternostným vplyvom sa vápno pomaly
odbúrava, prípadne odplavuje. Výkvety zmiznú teda po nejakom čase samé
od seba. Pretože sa na povrchu betónu objavuje len diel vápna, ktorý nie je
viazaný s inými surovinami z betónu, neobjavuje sa znovu efekt výkvetov po
ich zmiznutí. Výmena kameniva alebo iné opatrenia proti výkvetom nie sú
teda na mieste. Zjednodušene povedané, trvá to tak dlho, pokiaľ sa všetok
neviazaný hydroxid vápenatý nevyplaví z betónového výrobku von.
Tvorba vápenných výkvetov je vo väčšine prípadov zavinená skladovaním
výrobkov na paletách, nesprávnym zabudovaním výrobkov
a nerešpektovaním základných stavebných zásad, kedy sú výrobky
vystavované trvalému pôsobeniu vlhkého alebo mokrého prostredia.

12

Vystúpením zlúčenín železa z použitého piesku a kameniva na povrch výrobkov
môžu vzniknúť žlto-hnedé železité výkvety. Príčinou je spravidla chybné
položenie dlažby, ktoré neumožňuje odvádzanie povrchových vôd alebo naopak,
umožňuje hromadenie vody v lôžku dlažby. Táto dlažba nemá možnosť vyschnúť,
teda nie je umožnená karbonizácia jej povrchu (karbonizácia je neutralizačná
reakcia v betóne, spôsobená vzdušným oxidom uhličitým, pri ktorej dochádza
k utesneniu povrchu dlažby).

13

Odstránenie vápenných výkvetov:
Betónové výrobky sú vyrábané z prírodných materiálov - kameniva, piesku,
cementu a vody, pričom základnou surovinou pre výrobu cementu je vápenec.
Hydratovaný cement obsahuje určité množstvo rozpustného hydroxidu
vápenatého, ako nevyhnuteľný produkt reakcie medzi cementom a vodou. Tento
hydroxid vápenatý reaguje s kysličníkom uhličitým obsiahnutým vo vzduchu
a vytvára uhličitan vápenatý, ktorý sa objavuje ako sivobiela usadenina - výkvet.
Po ďalšom pôsobení poveternostných podmienok sa tento uhličitan vápenatý
premení na vodou rozpustný hydrouhličitan vápenatý, ktorý potom zmizne sám,
bez vonkajších zásahov, napr. pôsobením dažďov. Vápenné výkvety sú jednou
z negatívnych vlastností procesov tvrdnutia betónov. Vznikajú v rôznych
časových odstupoch a rozdielnej intenzite. Proces zrenia betónu trvá až jeden
rok. V tejto dobe sa vzhľad betónových výrobkov, dlažieb a murovacích
materiálov neustále mení. Samovoľné vymiznutie výkvetov z povrchu betónov je
dlhodobejší proces, ktorý môžeme urýchliť špeciálnymi prípravkami. Pre tento
účel sa môže použiť napr. čistiaci prostriedok povrchov betónov, pod obchodným
názvom BETONCLEANER firmy STACHEMA Kolín, s.r.o. alebo iných výrobcov.

Pre zníženie miery výskytu vápenných výkvetov odporúčame pri murovaní
používať murovaciu a špárovaciu maltu na cementovej báze, ktorá má oproti
vápenno-cementovej výrazne nižší obsah hydroxidu vápenatého po zatvrdnutí
a tým nižšiu pravdepodobnosť výskytu vápenného výkvetu.

Zabrániť vzniku drobných farebných odtieňov a vápenných výkvetov v súhrne
pôsobenia všetkých negatívnych vplyvov je aj za použitia najpokrokovejších
chemických prísad technologicky nemožné.


Farebné rozdiely a výkvety môžu byť rôznej intenzity. V žiadnom prípade však
nemajú žiadny vplyv na kvalitu a úžitkové vlastnosti výrobku, preto ich nemožno
považovať za vadu výrobku a reklamovať.


O tom, že výskyt výkvetov nemá vplyv na kvalitu a úžitkové vlastnosti
betónových výrobkov, svedčí aj fakt, že výskytom výkvetov sa nazaoberá žiadna
norma a žiadny predpis pre betónové výrobky. Európske normy pre betónové
výrobky iba konštatujú, že výskyt výkvetov je možný, ale nemá vplyv na kvalitu
výrobkov ( STN EN 1338/2004, odst.5.4 Vizuálne hľadiská) , kde sa uvádza:
„ Výskyt výkvetov neobmedzuje použitie dlažbových tvaroviek
a nepovažuje sa za významný."
Pôsobením poveternostných vplyvov a bežným mechanickým používaním príde
k vyrovnaniu farebných rozdielov a zmiznutiu výkvetov.


Farebnosť
Aj keď sú pri výrobe použité veľmi kvalitné farby, môžu betónové výrobky
vykazovať farebné odchýlky. Tieto farebné odchýlky nie je možné eliminovať,
pretože najpodstatnejší podiel surovín pre výrobu tvoria prírodné materiály –
piesok a cement. Taktiež vplyv na to majú podmienky tvrdnutia a vek betónu.
Aj pri dôslednej kontrole počas výrobného procesu môže vzniknúť rozdiel vo
farbe výrobkov a z týchto dôvodov nemôžeme ručiť za rozdiely vo farebných
odtieňoch. Preto pri ukladaní dlažby odporúčame dláždiť plochu odoberaním
dlažby súčasne z viacerých paliet. Predíde sa tak prípadnému kontrastu
prechodných drobných farebných rozdielov na dláždenej ploche. Odchýlky vo
farebných odtieňoch nemajú žiadny negatívny vplyv na kvalitu výrobkov (STN
EN 1338/2004,odst.5.4 Vizuálne hľadiská) a bežným používaním
a poveternostnými vplyvmi sa časom stratia.


Odpraskávanie hrán
Ak sa ukladá dlažba na doraz alebo na veľmi úzke škáry a spodná vrstva
podložia nie je dostatočne zhutnená, sú pri dusaní a následnom zaťažovaní
plochy hrany dlažby vystavované veľkým tlakom, ktorým nie sú schopné
odolávať ani betóny najvyšších tried. Dôsledkom čoho je odpraskávanie hrán,
čo nie je nedostatok výrobku, ale chyba uloženia, respektíve podložia.

OŠETROVANIE A ÚDRŽBA DLÁŽDENÝCH PLÔCH

Pri výbere betónových výrobkov si treba uvedomiť, že dlažbu budete užívať veľa
rokov a denne ju budete mať na očiach.
Vlastnosti betónových výrobkov:
Majú dlhú životnosť a sú dostatočne odolné proti pôsobeniu prevádzky a voči
poveternostným podmienkam. Neznamená to však, že sú nezničiteľné
a nepoškoditeľné. Každý betón má určitú nasiakavosť, ktorá spôsobuje
prenikanie vody do hmoty betónu a jej opätovné vyparovanie. Do povrchových
vrstiev betónu tak vnikajú nečistoty, ktoré tam ostávajú. Môžu sa tam dostať
však aj oleje, rozpúšťadlá a podobne. Najviac znečistenie dlaždíc spôsobuje
stavebná činnosť vykonávaná po zhotovení dláždeného krytu alebo úpravy
okolitých plôch. Už len prach rôznych silikátových hmôt, lepidiel a omietok pri
rozbaľovaní papierových vriec, môže zmeniť farebný odtieň dlaždíc. Podstatne
horšie sú nálepky hotovej malty, tmelov alebo betónov na betónových
výrobkoch. Dnešné malty a tmely sú väčšinou modifikované a odstránenie
nálepky chemickou cestou je takmer nemožné. Väčšinou je treba kombinovať
mechanické odstraňovanie s chemickými čistidlami, ale aj tak už bude očistený
povrch iný, ako pri dlaždiciach neznečistených. Okrem znečistenia dláždených
povrchov je ďalšou závadou rast vegetácie v špárach medzi dlaždicami, alebo
tvorba machov a rias na povrchu dlaždíc. Túto vegetáciu je možné odstrániť
chemickými prostriedkami, ale väčšinou opäť narastie. Zabrániť jej rastu môže
spodná stavba, lôžko z hrubého a jemného drveného kameniva a vhodne
zvolený škárovací piesok. Pri samotnej realizácii je vhodné vždy dodržiavať
zásady pri zhotovovaní dláždených plôch. Tieto výrobca uvádza vo svojich
technických listoch, kde uvádza zloženie podkladových vrstiev pre jednotlivé
zaťažované plochy, mieru zhutnenia jednotlivých vrstiev a iné odporúčania.
Povrch dlažby je možné proti znečisteniu ochrániť, ale opatrenia je potrebné
previesť čo najskôr po zhotovení dláždeného krytu. Ochrana krytu spočíva v jeho
impregnácii, ktorá zamedzí priesaku kvapalín a roztokov do povrchových vrstiev
betónu. Pre impregnáciu sú najvhodnejšie prípravky na báze zmesi siloxanov.
Ide o nízkomolekulárne látky, ktoré prenikajú do pórov v hmote betónu a
upchávajú ich.

Dôležitým procesom finalizácie dláždenej plochy je jej zapieskovanie. Pieskovanie
sa robí v niekoľkých fázach. Prvé zapieskovanie a následné dusanie dláždenej
plochy by malo zabrániť pohybu kocky, aby nedochádzalo k tzv. odpraskávaniu
hrán. Následné zapieskovanie, (2-3 krát celá plocha), slúži na vyplnenie škár do
plna aby nedochádzalo k „nafúkaniu" špiny a semien rôznych tráv do dláždenej
plochy.


Existuje rada chemických prípravkov na odstraňovanie nečistôt z dláždenej
plochy. Osvedčeným prípravkom na odstraňovanie machov a rias je prípravok
REBANIT A. Na odstránenie vápenných a cementových závojov z pohľadových
plôch je vysoko účinný REBANIT S.


Tieto chemické prostriedky nemajú negatívny vplyv na okolie a okolitú zeleň.
Napriek tomu je použitie dobré konzultovať s našimi pracovníkmi, prípadne
dodávateľom prípravku.


Dodatočná impregnácia:
- V prípade zvýšených nárokov na jednoduchšiu údržbu, čistenie a ochranu
povrchu betónových dlažieb, odporúčame povrch ihneď po pokládke ošetriť
povrchovým náterom – impregnáciou a to najmä u farebných,resp.
colormixových odtieňov povrchu. Určitá časť našich výrobkov je už
z výroby ošetrená impregnačným nástrekom a nie je nutné povrch dlažby
dodatočne impregnovať. Táto impregnácia je iba povrchovou záležitosťou,
ktorá podlieha oteru a poveternostným vplyvom v priebehu užívania
dláždenej plochy. Po určitej dobe účinok impregnácie slabne a je treba
obnoviť ju (spravidla 2-3roky).
- Impregnáciu odporúčame používať aj na naše plotové prvky. Životnosť
takto naimpregnovaného plotového systému, ktorý nie je mechanicky
namáhaný ako pochôdzna plocha, je v tomto prípade dlhšia (3-5rokov).
- Naimpregnovaný povrch odpudzuje vodu, resp.znižuje schopnosť vnikať do
konštrukcie, uzatvára transportné kapiláry v materiáli, ale zároveň
prepúšťa molekuly vodných pár (vlhkosti) z konštrukcie von. Tzn., že je tu
predpoklad k zníženej schopnosti vyplavovania hydroxidu vápenatého
kapilárami na povrch a opätovnej tvorbe výkvetov.

Dodatočnú impregnáciu nájdete aj v našej ponuke. Sú to prípravky, ktoré
majú nanotechnologický efekt a nemajú žiaden negatívny vplyv na svoje
okolie.


Aplikácia čistiacich a impregnačných prípravkov:
Pred aplikáciou impregnačného prípravku na vodorovné ale aj zvislé
konštrukcie vo všeobecnosti platí nasledovné:
Povrch je treba vždy dôkladne očistiť od prachových a ílovitých nečistôt, ako aj
od výkvetov. Impregnáciou by totiž tieto nečistoty zostali „zakonzervované"
v povrchu betónu.
K čisteniu bežných nečistôt používajte „kefu" s vodou, prípadne vysokotlakové
zariadenie a bežne dostupné saponáty na odstraňovanie nečistôt z betónových
výrobkov. Po očistení takýchto plôch je potrebné nechať ju dobre vyschnúť úplne
do sucha, až potom nanášať impregnačný prípravok.
Vyschnutý povrch dokáže lepšie naviazať impregnačný prípravok do povrchovej
vrstvy ošetrovanej konštrukcie. Tým sa zabezpečí trvanlivejší efekt. Prípravok je
možné nanášať valčekom alebo striekaním. Postup je uvedený aj na obale
impregnačného prípravku.
Pred čistením povrchov, ktoré už majú viditeľné „výkvety" resp. biele mapy na
povrchu, je potrebné ich najskôr namočiť vodou a až potom použiť odstraňovač
výkvetov. Koncentrácia použitého prípravku môže byť rôzna. Je vždy závislá od
intenzity výkvetu. Preto je vždy vhodné vyskúšať si túto koncentráciu na menšej
vzorke, aby nedošlo k nežiaducemu efektu, ktorý pri silnej koncentrácii môže
spôsobiť nežiaduce vyplavovanie farby z povrchu betónu, resp. pôsobí negatívne
aj na pevnostnú štruktúru betónu. Tieto práce odporúčame zveriť profesionálom,
ktorí majú skúsenosti s aplikáciou a čistením takýchto povrchov.


V zimnom období je potrebné k údržbe povrchov dláždených plôch používať
mechanizáciu, ktorá nepoškodí povrch dlažby, napr. odhŕňacie zariadenia
s pryžovou alebo plastovou hranou alebo plastové zametacie kefy.
Pri posype inertnými materiálmi je potrebné dbať na ich čistotu, aby
nedochádzalo k vylučovaniu nečistôt spôsobujúcich fľaky na povrchu dlažby.

Betónové dlažby sú odolné voči priamemu pôsobeniu chemických
rozmrazovacích prostriedkov, preto môžu byť v zimnom období aplikované, ale
musia byť dodržané miestne predpisy o najväčších prípustných dávkach na
plošnú jednotku krytu.
Výrobca neodporúča prejazd pásových vozidiel, vozidiel a techniky
umožňujúcej mechanické poškodenie povrchu plochy svojim presunom alebo
kotvením.

Ing. Perina Peter

Zdroj:https://citystonedesign.sk/wp-content/uploads/Co-by-ste-mali-vediet.pdf

Nastavenie cookies

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Spracovanie osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie