Panel používateľa

Spracovanie osobných údajov – stavebniny-stavplot.sk

 

Informačná povinnosť pri poskytnutí osobných údajov

Spoločnosť Stavplot s.r.o. so sídlom na ulici Ružová 182, 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČO: 46342931, DIČ: 2023349350, IČ DPH: SK2023349350, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 28192/T (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné zodpovedať dopyt a uzavrieť zmluvu, o ktorú dotknutá osoba prejavila záujem.

1.     Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: spoločnosť Stavplot s.r.o. so sídlom na ulici Ružová 182, 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČO: 46342931, DIČ: 2023349350, IČ DPH: SK2023349350, telefón: +421903539100, e-mail: info@stavebniny-stavplot.sk, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 28192/T.

2.     Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Zodpovedanie dopytu a uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:  § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Prevádzkovateľ týmto oznamuje zákazníkovi ako dotknutej osobe, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia, bude v procese uzatvorenia kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

3.     Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Prevádzka platformy elektronického obchodu:

Obchodné meno: IRISOFT, s.r.o.

Sídlo: Pod Juhom 6477, 911 01 Trenčín

IČO: 36332275

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaný: OR, okresný súd Trenčín, odd.sro, vl. 14274/R

Zastúpený: Juraj Bystrický, štatutár

Externý účtovník:

KPU, s.r.o.

Zastúpený: Mgr. Zuzana Krajčírová – konateľ, Mgr. Lenka Krajčírová – konateľ

Sídlo: Ružová 182 924 01 Galanta

IČO: 36242161

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným                                           

Zapísaný: OR okresný súd Trnava, odd.sro vl.12613/T

 Prepravca objednávok:

Obchodné meno: HAKOS Spedition s.r.o.

Sídlo: Závodského 9, 010 04 Žilina

IČO: 46504591

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným                                           

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 55945/L

Zastúpený: Ing. Tomáš Moravčík , PhD. – konateľ, Ing. Peter Pirošik - konateľ

Prepravca objednávok:

Obchodné meno: RP TRUCKLINE, s.r.o.

Sídlo: M. Rázusa 2892/42 955 01 Topoľčany

IČO: 36555339

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným                                           

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 14219/N

Zastúpený: Róbert Páleš – konateľ, Ing. Rudolf Páleš - konateľ

Štátne inštitúcie za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa:

daňový úrad, orgán štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. slovenská obchodná inšpekcia, úrad na ochranu osobných údajov), exekútor, súd, orgán činný v trestnom konaní atď.

4.     Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej kúpnej zmluvy (napr. podľa § 599 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môže kupujúci uplatniť práva zo zodpovednosti za vady na súde v lehote do 24 mesiacov od prevzatia tovaru – uchovávanie osobných údajov je teda potrebné pre identifikáciu zmluvnej strany); dlhšie spracúvanie osobných údajov je možné len výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu.

5.     Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@stavebniny-stavplot.sk, telefonicky +421903539100 alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa: Stavplot s.r.o., Ružová 182, 924 01 Galanta, Slovenská republika. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách. 

 

Informovaný súhlas na marketingové účely

Spoločnosť Stavplot s.r.o. so sídlom na ulici Ružová 182, 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČO: 46342931, DIČ: 2023349350, IČ DPH: SK2023349350, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 28192/T (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel.

1.     Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: spoločnosť Stavplot s.r.o. so sídlom na ulici Ružová 182, 924 01 Galanta, Slovenská republika, IČO: 46342931, DIČ: 2023349350, IČ DPH: SK2023349350, telefón: +421903539100, e-mail: info@stavebniny-stavplot.sk, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 28192/T.

2.     Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Marketingové a obchodné účely – zasielanie marketingových správ a ponúk

Právny základ:  Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

3.     Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu, ak existuje

Príjemcovia resp. kategórie príjemcov, ktorí spracúvajú osobné údaje sú:

Analýza užívateľského správania (vyvolania stránky, počet návštevníkov a návštev, sťahovania), UX testovanie:

Názov: Google Analytics a Google Tag Manager

Poskytovateľ: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Umiestnenie reklamy, remarketing, sledovanie konverzii:

Názov: Google Ads

Poskytovateľ: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Umiestnenie reklamy, remarketing, sledovanie konverzii:

Názov: Facebook Ads

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

4.     Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: 12 mesiacov

5.     Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@stavebniny-stavplot.sk, telefonicky +421903539100 alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa: Stavplot s.r.o., Ružová 182, 924 01 Galanta, Slovenská republika. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

V Galante, 14.2.2022

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie