Panel používateľa
Späť

Hlavné zásady pri ukladaní zámkovej dlažby

Pridané: 1.2.2023 22:19:21 Počet zobrazení: 2746

01 Február 2023

Dôležité informácie, návody a tipy pri ukladaní betónovej dlažby

ČO BY STE MALI VEDIEŤ PRED UKLADANÍM?

Je treba si uvedomiť, že pracujete s materiálom konečného architektonického riešenia.

  1. projektová dokumentácia a zameranie stavby
  2. podkladové vrstvy
  3. ukladacia-ložná vrstva
  4. pieskovanie
  5. vlastné uloženie dlažby

1,projektová dokumentácia a zameranie stavby
Pre minimalizáciu dodatočného opravovania už vykonaných prác, je veľmi
vhodné, účelné, čas a peniaze šetriace pracovať podľa hoci aj veľmi
jednoduchej projektovej dokumentácie a výškového zamerania stavby.
Ostatné je na nás – odporúčania a kladačský plán vám dodáme.

2,podkladové vrstvy
Z hľadiska výslednej a nadčasovej kvality celého stavebného diela je správne
vyhotovenie podkladových vrstiev najdôležitejšou fázou celej stavby.
Aj tá najkvalitnejšia dlažba nemôže nahradiť akékoľvek nedostatky
a nekvalitu podložia!
Skladba podkladových vrstiev je vždy závislá od konkrétnych geologických
pomerov a predpokladaného zaťaženia budúcej plochy. Pri výkopových
prácach si treba uvedomiť, že každá zbytočne odstránená zemina bude musieť
byť následne doplnená drahým kamenivom, ktoré navyšuje finančný rozpočet
celej stavby! Ekonomicky výhodné je naprojektovať spevnené plochy tak, aby
všetka vykopaná zemina bola použitá napr. na konečné záhradné úpravy.
Veľký dôraz je treba klásť na technologicky správne a kvalitné hutnenie
jednotlivých vrstiev, najlepšie po hrúbkach 10–15 cm. Predídeme tak
nebezpečenstvu „prepadaniu sa" dlažby v budúcnosti.
Podkladové vrstvy sa robia vždy s pozdĺžnym sklonom 0,5 % a priečnym
sklonom min. 2–3 % v smere budúcej spevnenej plochy.
Najvhodnejším materiálom pre podkladové vrstvy je drvené kamenivo od
frakcie 0-63 mm; 16-32 mm; 16-22 mm; 8-16 mm až po 4-8 mm. Jednotlivé
skladobné vrstvy sú znázornené v tabuľke a obrázkoch.

3,ukladacia-ložná vrstva
Optimálna hrúbka ukladacej vrstvy pre všetky druhy a výšky dlažieb je
30-40mm. pred zhutnením! Najvhodnejším materiálom je drvené kamenivo
frakcie 4–8 mm, prípadne frakcie 2–4 mm. Je nutné si uvedomiť pokles
ukladacej vrstvy o cca. 8-10 mm po uložení dlažby a jej hutnení. Vlastné urovnanie ložnej vrstvy sa robí pomocou hliníkového pravítka, vodováhy,
kde je možné využiť vodiace lišty osadené v ložnej vrstve prípadne už položené
obrubníky! Presnosť a precízna práca pri rozprestieraní a finálnom urovnávaní
ložnej vrstvy, vrátane zabezpečenia výškových a spádových pomerov, je
nevyhnutnou podmienkou pre úspešnú realizáciu vrchnej stavby – krytu
spevnenej plochy!
Neodporúčame používať rôzne lacné náhrady materiálu ložnej vrstvy - nedrvené
kamenivo, piesky s vysokým podielom ílovitých častíc! Rozhodne neexistujú
prípady – s výnimkou hygienicky odôvodnených (pre budúcu nepriepustnosť
vody), kedy by bolo nutné klásť dlažbu do ložnej betónovej zmesi alebo
pieskocementovej stabilizácie! Táto betónová doska pod dlažbou nemá žiadny
konštrukčný význam, naopak neguje všetky kladné vlastnosti dláždených plôch (
rozoberateľnosť, vodepriepustnosť, dilatačnú pohyblivosť pri teplotných zmenách
a pod.) a samozrejme neúmerne predražuje celé stavebné dielo.1

2

 

4,pieskovanie
Pieskovanie sa robí suchým kremičitým pieskom s maximálnou veľkosťou zrna
2 mm. Orientačná spotreba piesku sa pohybuje na 1 cm výšky dlažby od
1,5 kg/m2
do 4 kg/m2
dláždenej plochy. Spotreba závisí na veľkosti dlažby.
Platí pravidlo: čím väčšia plocha dlažby, tým menšia spotreba piesku!
A naopak!
Pieskovanie sa nevyhnutne robí pred zhutňovaním položenej dlažby. Špára
medzi jednotlivými prvkami musí byť vyplnená špárovacím materiálom v celej
výške špáry, najmä u prvkov s nezrazenou hranou, aby pri zhutňovaní dlažby
nedošlo k vzájomnému kontaktu dlaždíc a ich poškodeniu. Po zhutnení
položenej plochy sa znovu vykoná tzv. pieskovanie na doplnenie špár tak, aby
špára bola dokonale vyplnená v celej svojej výške.
Špárovací materiál vmetáme do špár ručne –metlami alebo ľahkými
zametacími strojmi. Podcenenie alebo nedokonalé zapieskovanie spôsobuje
v priebehu užívania pohyb jednotlivých prvkov a následné vylúpnutie ich
horných častí.

5,vlastné uloženie dlažby
Technológia uloženia betónovej dlažby sa zásadne líši od klasického spôsobu
dláždenia žulovými kockami.
Pri ukladaní sa začína v pravouhlom rohu, pokiaľ možno od najnižšieho miesta
plochy. Dlažobné kocky sa ukladajú v smere od seba tak, že je možné na ne
hneď stúpať. Dlažby kladieme vždy so špárou 3-5 mm. Eliminujeme tým tak
možnosť odštiepenia hrán a rohov, ako v priebehu ukladania, tak aj pri
používaní plochy a po vyplnení špár vhodným separačným materiálom je tak
umožnené pružné chovanie dláždeného krytu a správny prenos zaťažovacích
síl. Dbáme na rovnomerné línie špár a preto kontrolujeme vydláždený úsek,
minimálne každé 2-3 m., pomocou šnúry alebo zrovnávacej laty.
Neukladajte dlažobné kocky s viditeľnými vadami.
Veľmi dôležité je spádovanie plochy, min.2% v priečnom a min.0,5 %
v pozdĺžnom smere, ktoré zaisťuje odvodnenie plochy tak, že zabudované
výrobky nebudú nikde dlhodobo pod vplyvom vysokej vlhkosti. Tá môže
spôsobiť výrazné zmeny v odtieňoch farby výrobkov a rovnako tak môže
prispievať ku vzniku intenzívnych výkvetov.
Ukladanie betónovej dlažby sa robí dvoma spôsobmi, ručne alebo strojom!
Ručné ukladanie sa robí spravidla na plochách menšieho rozsahu, prípadne na
členitých plochách s rôznymi farebnými alebo inými vzormi.
Ukladanie strojom sa robí spravidla na väčších plochách, pomocou
mechanických a pneumatických zariadení. 

Pri ručnom aj strojovom ukladaní platí, že je treba dlažbu odoberať po
jednotlivých prvkoch striedavo aspoň z troch paliet!
 Dlažbu ukladáme v celej šírke medzi obrubníky proti spádu dláždenej plochy
a zásadne z položenej plochy (do pripravenej ukladacej plochy nevstupujeme
).
 Treba dbať na dodržiavanie medzier medzi jednotlivými dlažbami. Dlažbu
ukladáme tak, aby medzi jednotlivými prvkami vznikla medzera o šírke
3-5 mm.
 Na dosiahnutie rovných medzier možno použiť rovnú latu alebo murársku
šnúru
 Doštiepanie dlažby pri okrajoch, komplikovaných stavebných detailoch, tzn.
stĺpoch, zábradliach, prvkoch odvodňovacích systémov atď., je možné dlažbu
lámať špeciálnou lámačkou, alebo rezať kotúčom na betón. Nikdy
nepoužívame betónovú zálievku. Jej kvalita a životnosť je max. dve zimy!
 Odporúčame dláždiť plochu odoberaním dlažby súčasne z viacerých paliet.
Predídete tak prípadnému kontrastu prechodných drobných farebných
rozdielov na dláždenej ploche, ktorým sa nevyhne skutočne žiaden výrobca.
Po vyzretí plochy je za pár mesiacov po tomto malom probléme.
 Poslednou fázou je pieskovanie a zhutnenie dláždenej plochy pomocou
vibračnej dosky. Pred hutnením povrchu dlažby sa robí prvé pieskovanie
suchým kremičitým pieskom. Hutníme iba zašpárovaný, suchý a čistý
(zametený) povrch dlažby. Hutnenie sa odporúča robiť vibračnou doskou
s pryžovou podložkou. Hutnením povrchu dlažby dôjde nielen k spevneniu
povrchu dlažby, ale aj zrovnaniu prípustných výškových tolerancií jednotlivých
prvkov. Po zhutnení dlažby sa prevedie druhé pieskovanie – doplnenie špár
špárovacím materiálom a konečné zametenie povrchu.

Ukladanie a zatrávnenie vegetačnej dlažby

Zatrávňovacia dlažba a EKO – Cuadro, ich spôsob ukladania je identický ako
ukladanie štandardnej dlažby s výnimkou špárovania! Špárovanie a vegetačné
otvory sa zasypávaju zeminou premiešanou s trávovým semenom.
Vyplnenie otvorov dlažby musí byť maximálne 2 cm od horného okraja
dlažby! Vtedy má tráva dostatočnú šancu sa zakoreniť, nedochádza k jej
poškodzovaniu pri kosení a neničí sa pri prejazdoch automobilmi!
Zatrávňovaciu dlažbu a EKO – Cuadro je možné vypĺňať aj drveným
kamenivom frakcie 8-16 mm. Vtedy toto kamenivo spolu s dlažbou plnia
funkciu drenážnej dlažby z plochy, kde je potrebné odviesť maximálne
množstvo dažďových zrážok.
Zatrávňovaciu dlažbu nezhutňujeme!

Ukladanie plošnej a veľkoplošnej dlažby

Ukladanie plošných dlažieb sa robí podobne ako klasické ukladanie dlažby,
kde môže byť rozdiel v podkladových vrstvách!
Plošná dlažba sa ukladá:
- Do štrkového lôžka ( pochôdzne plochy pre peších)
- Do štrkového lôžka a betónu ( občasný prejazd osobných vozidiel )
- Ukladanie na plastové terče ( pre pochôdzne strechy, terasy a pod. )

Do štrkového lôžka:

Pred vydláždením sa musí štrkopieskový podklad dôkladne zhutniť!
Na štrkopieskový podklad sa na sucho nanesie asi 4 cm hrubá vrstva drveného
kameniva frakcie 2-5 mm, slúžiaca ako podkladové lôžko dlaždíc. Na takto
pripravené lôžko sa môžu ukladať betónové dlaždice so škárami 4-6 mm.
Osadenie jednotlivých platní do roviny skontrolujeme pomocou laty, a zrovnáme
pomocou gumového kladiva.

Do štrkového lôžka a betónu:
Pred vydláždením sa musí štrkopieskový podklad dôkladne zhutniť! Na zhutnenú
vrstvu štrkodrvy sa uloží vrstva podkladového betónu triedy C16/20, v hrúbke
cca 100 mm. Betón musí byť zrovnaný do požadovaného spádu plochy.
Po zatvrdnutí betónu – min. 7 dní, je možné naniesť ukladaciu vrstvu drveného
kameniva najlepšie frakcie 2-5 mm (4-8 mm). Táto vrstva musí mať hrúbku
min.40 mm. Na takto pripravené lôžko sa môžu ukladať betónové dlaždice so
škárami 4-6 mm. Osadenie jednotlivých platní do roviny skontrolujeme pomocou
laty a zrovnáme pomocou gumového kladiva.


Ukladanie na plastové terče:
Ukladanie plošnej dlažby na plastové terče umožňuje ukladať dlažbu priamo na
hydroizoláciu terás a striech alebo priamo na betónový podklad.
Plastové terče sa umiestňujú do rohov plošnej dlažby. Tieto terče vytvárajú
špáru medzi dlažbou a podlahou. Špára slúži na odvádzanie vody z vydláždenej
plochy. Ak je podkladový betón terasy v požadovanom spáde pre dostatočný
odvod vody, je možné uložiť dlažbu na terče do vodorovnej plochy!
Dlažba je trvale rozoberateľná, čo umožňuje opravu a výmenu dlažby, ale aj
prístup k hydroizolácii a jej opravu pri poškodení!
Dlažba položená na terče sa nešpáruje! Voľná špára slúži na odvedenie vody na
izolačnú vrstvu. Špárovanie plošných dlažieb sa robí suchým kremičitým
pieskom, opakovane niekoľkokrát.


Veľkoplošnú dlažbu nie je vhodné hutniť vibračnou doskou!

Ukladanie dlažieb v prevedení colormix

Colormix – tento povrch dlažby, resp. farebné prevedenie je vyrobené prelínaním
dvoch až troch základných odtieňov farieb.
Rozdiely v rozprestretí – „kresbe" prelínania, množstve a intenzite farieb sú
náhodné javy, ktoré výrobca v procese výroby nemá možnosť ovplyvniť, ale
zároveň je tento proces aj účelový, práve kvôli dosiahnutiu originality farebného
prevedenia jednotlivých vrstiev a prvkov v palete. Dosiahnutú kresbu colormixu
pri výrobe samostatného prvku nie je možné porovnávať s tým istým colormixom
pri výrobku v kombinovanej forme, resp. iného formátu.
Takýmto mixom vzniká vždy originálna farebná kombinácia. Tým pádom sa
nemusí zhodovať s už realizovanými plochami, alebo fotografiami z katalógov a
ďalších propagačných materiálov.
Pri ukladaní je preto nutné odoberať dlažobné prvky súčasne z viacerých vrstiev
a zároveň aj viacerých paliet, aby sme predchádzali plošným farebným rozdielom
a zhlukom jednotlivých odtieňov dláždenej plochy. Farebný efekt dlažieb v
prevedení colormix vynikne až s dokončenou celkovou plochou, kedy sa dosiahne
výsledný efekt. Preto nie je možné posudzovať jednotlivé prvky resp. vrstvy.
Celkový dojem takto vyskladanej plochy potom pôsobí veľmi harmonicky a
efektne.
Je len na fantázii, šikovnosti a profesionálnej zručnosti firmy, ktorá dlažbu ukladá
alebo architekta, aby sa postup rozoberania z viacerých paliet, vrstiev a
následného ukladania do plochy stal skutočnosťou a výsledný efekt bol naozaj
zážitkom.
Treba si tiež uvedomiť, že v rámci dlažieb v prevedení colormix, kedy sa jedná
vždy o mix niekoľkých farieb sa môžu vyskytovať aj prvky jednofarebné, čo je ale
bežné a prirodzené a nejedná sa o nedostatok farebného prevedenia.
Colormixové prevedenie dlažby teda neznamená, že každý dlažobný prvok
obsahuje všetky farby použité pre daný colormix.

3

Základné pravidlá pri osádzaní obrubníkov

Betónové obrubníky a palisády sú dôležitým prvkom, ktorý pevne ohraničuje
vydláždenú plochu a zamedzuje tak horizontálnemu pohybu položenej dlažby.
Obrubníky sa osádzajú do betónového lôžka z vlhkej zmesi hrubej
cca.15-20 cm, trieda použitého betónu má byť aspoň C10/24. Táto hrúbka slúži
na prenos zaťaženia pôsobiaceho pri realizácii, ako aj pri samotnej prevádzke.
Bočné podopretie obrubníka sa zhotovuje z 10 cm hrubej betónovej vrstvy.
Konzistencia betónovej zmesi nesmie byť riedka, môže to spôsobiť problémy pri
osádzaní obrubníkov, kvôli svojej váhe by sa mohli zaboriť do betónu alebo
prevaliť!
Ak je to možné, odporúčame pred osádzaním obrubníkov a palisád rešpektovať
skladobné moduly dlažieb, aby pri dláždení plochy boli využité polovičné
a krajové prvky a nebolo nutné ich dorezávanie alebo doštiepavanie na stavbe.
Preto pred osádzaním obrubníkov a palisád odporúčame overiť si priamo na
stavbe skladobné rozmery dlažieb vyskladaním niekoľkých prvkov, vrátane
doporučených špár!

4

Obrubníky ukladáme zásadne so špárami. Túto špáru nevyplňujeme! Šírka tejto
špáry v tomto prípade bude 3-5 mm. Ak špáry budú vyplnené plastickou
priľnavou hmotou, resp. cementovou maltou, musí mať škára šírku cca.10 mm.
Viditeľnú škáru treba po celej dĺžke prehĺbiť o 5 mm.!!!

5

Odporúčania pre zákazníkov:
So skúseností vieme, že z hľadiska rizika znečistenia povrchov dlažieb, je
nevhodné a ani to neodporúčame, ukladať dlažbu pred kompletným dokončením
všetkých stavebných činností okolo vášho domu, resp.stavby.
Všetky stavebné práce, nátery, fasády domov, montáže všetkých technických
a okrasných prvkov, je vhodné ukončiť ešte pred samotným dláždením plochy.
Všetky základné záhradnícke práce, inštaláciu závlah, výstavbu jazierka alebo
bazéna, odporúčame riešiť taktiež ešte pred uložením dlažby. Po dlažbe
spravidla nejde bez následného znečistenia prevážať stavebný materiál,
prechádzať vozidlami, chodiť v pracovnej obuvi, odkladať obaly so stavebných
materiálov, farieb, voziť zeminu, atď. Všetky tieto činnosti znamenajú pre povrch
dlažby zbytočné, často aj trvalé znečistenie alebo poškodenie, ktorému
nedokážeme predísť.
Pri dodržaní týchto pravidiel bude dláždená plocha spĺňať požiadavky nielen na
úžitkové vlastnosti ale aj na estetický vzhľad.


Dôležité upozornenie:
Výkvety sú celkom prirodzený sprievodný a dočasný jav pri zrení betónu. Musia
sa chápať ako dôkaz toho, že výrobky pochádzajú z prírodných surovín. Žiaden
betón nekvitne večne, výkvety sú spravidla v priebehu 1-2 rokov zmyté dažďom.
Výmena betónových tvaroviek, alebo iné opatrenia proti výkvetom, nie sú
opodstatnené, kvalita výrobkov tým nie je ovplyvnená, preto nepredstavujú
žiaden dôvod na reklamáciu.
Farebné odchýlky nemožno úplne eliminovať, pretože najpodstatnejší podiel
surovín na výrobu tvoria prírodné materiály – piesok a cement. Výrobou
podmienené farebné odchýlky vyplývajú v podstatnej miere z rozdielnych
technologických postupov, ako aj rozdielnych okamihov výroby a spracovania.
Odchýlky vo farebných odtieňoch nemajú negatívny vplyv na kvalitu výrobkov.
Bežným používaním a poveternostnými vplyvmi sa časom stratia.
Z vyššie uvedených dôvodov nemožno technicky predísť výskytu farebných
rozdielov, no kvalita výrobkov tým nebude ovplyvnená, preto nebudú ani nami
uznané ako dôvod k reklamácii.
Povrch výrobkov Citystonedesign zodpovedá použitým vstupným surovinám pri
výrobe betónu. Kvalitné betónové výrobky nemajú úplne hladký povrch, „
betónová drsnosť" je prirodzená a je zárukou pevnosti . Ospravedlňujeme sa ale
betón nie je keramická dlažba.

Ing. Perina Peter
Technológ výroby

Zdroj: https://citystonedesign.sk/wp-content/uploads/Hlavne-zasady-pri-ukladani-dlazby.pdf

Nastavenie cookies

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Spracovanie osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie