Panel používateľa
Späť

Hlavné zásady pre prácu s betónovými tvárnicami

Pridané: 2.2.2023 22:32:38 Počet zobrazení: 1354

02 Február 2023

Dôležité informácie, návody a tipy pri prácach s plotovými tvárnicami

VŠEOBECNÝ POSTUP PRE PRÁCU S BETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI, MUROVANIE A ŠPÁROVANIE

Základným predpokladom úspešnej realizácie sú:
1,projektová dokumentácia a zameranie stavby
Pre minimalizáciu dodatočného opravovania už prevedených prác, je veľmi
vhodné, účelné, čas a peniaze šetriace pracovať podľa hoci aj veľmi
jednoduchej projektovej dokumentácie a výškového zamerania stavby.
2, Dôkladné prevedenie detailov podľa doporučených návodov a projektovej
dokumentácie.
Nedodržanie postupov a nedostatky pri výstavbe sa môžu prejaviť následným
znehodnotením konštrukcie ako estetickým (výkvety),tak konštrukčného
charakteru ( tvorba trhlín na stenách tvárnic)

Zhotovenie základu
Zemné práce sa prevádzajú podľa typu zeminy. Základový pás musí ležať v
nezamŕzajúcej hĺbke ( podľa miestnych pomerov, min. však 80cm.), aby sa
zabránilo poškodeniu základu mrazom. Šírka výkopu musí byť väčšia ako šírka
plotu, min. o 25cm. Základový pás je nutné podsypať štrkovým lôžkom min. 20
cm. Pri namŕzavých zeminách je nutné, aby špára štrkového vankúša bola v
nenamŕzavej hĺbke. Základ doporučujeme vybetónovať 5 až 10 cm nad terén
alebo naopak vybetónovať iba do výšky 13 cm pod terén a použiť tzv.
vyrovnávací rad debniacich tvaroviek. Vlastný základ by mal byť z betónu triedy
C 20/25 XC2(B25). Pri realizácii základov je treba pamätať na nutnosť spojenia
základovej konštrukcie a vlastného plota oceľovou výstužou, ktorá bude
prechádzať dutinami plotových tvaroviek. Na zabezpečenie základu proti
nerovnomernému sadaniu odporúčame do betónu vložiť 4 až 6 prútov výstuže
min. 8mm. Pred samotným zalievaním základu betónom je nutné rozmerať
stĺpiky a plot. Pri betónovaní zasuňte prúty výstuže tak, aby boli na kotevnú
dĺžku ukotvené v betóne a vyčnievali 60cm s rozostupom 40cm – alebo podľa
projektu. Medzi základy a murivo sa odporúča previesť hydroizoláciu
dvojnásobným náterom hydroizolačnej stierky alebo použiť lepenku.

Ukladanie tvárnic a stĺpikov
Pri realizácii plotového systému Casser a Duvar doporučujeme dodržať
nasledujúci postup. Na pripravený základ začneme ukladať tvárnice do lôžka z
cementovej malty. Tvárnice sa osádzajú vždy s presahom a to tak aby otvory
tvárnic boli vždy v radoch nad sebou. Hrúbka lôžka ale aj styčných špár ma byť
10mm. Na vytvorenie vodorovnej špáry sa doporučujú používať oceľové prúty,
ktoré v jednotlivých radoch môžu slúžiť aj ako vodorovná výstuž. Plotové systémy Casser, DUVAR, DUVAR light a ARCADIA realizujeme na špáru
hr.10mm. najlepšie na cementovú maltu s prísadou „trassu" – špeciálneho
cementu, ktorý ZABRAŇUJE TVORBE VÝKVETOV ( výrobca QUICK-MIX – FM
malta na škárovanie). Murovanie bez špáry nedoporučujeme, pretože tieto
tvárnice nie sú určené k presnému bezšpárovému murovaniu a majú určitú
rozmerovú toleranciu, na druhej strane však pri dodržaní určitých pracovných
postupov, profesionálnemu prístupu a rozmerovej kontrole jednotlivých prvkov je
bezšpárové murovanie na lepidlá možné.
Malta sa nanáša podľa potreby, tvarovky sa do steny osádzajú pomocou
gumeného kladiva pre lepšie dosiahnutie rovinnosti. Prebytočná malta vytlačená
zo špár sa po čiastočnom zavädnutí odstráni špachtľou. Na styčne špáry sa malta
nanáša tak, že tvarovka je otočená o 90° a na bočnú hranu sa nanesie malta, a
ďalej sa postupuje ako pri vodorovných špárach.
Pre bezšpárové murovanie odporúčame taktiež použiť flexibilné cementové
lepidlá s prísadou trasu (zabraňuje tvorbe výkvetov) od spoločnosti QUICK-mix.
Z dôvodu vyrovnania prípadných nerovností základového pásu sa prvá vrstva
týchto tvárnic ukladá na maltové lôžko. Ostatné vrstvy je potom možné spájať
zvoleným typom flexibilného lepidla.

Upozornenie: Ploty s výškou nad 120 cm je potrebné staticky posúdiť!

Ak plot pozostáva zo spondej steny a pilierov, tieto sa začnú ukladať v určenom
mieste navliekaním na min 2 oceľové prúty φ 8, zakotvene v spodnej stene alebo
v základe. Je dôležitá neustala kontrola vodorovných a zvislých špár, ktoré musia
lícovať v jednej rovine!
Odporúčame na murovanie a šparovanie „ v jednej operácii „ používať niektoré
zo suchých cementových zmesi, ktoré sú možne v potrebnom množstve pripraviť
priamo na stavbe.
Špecifické zloženie malty poskytuje určite výhody. Murovanie a šparovanie
prebieha súčasné, plasticita a rovnorodá konzistencia malty umožňuje pracovať
presne a zamedziť tak vzniku dutín a medzier. Špáry sú pevne a odolnejšie voči
počasiu a tím nedochádza k výskytu vápenných výkvetov. Hotové murivo je
homogénne špáry sú uzatvorene a spoje odolne voči poveternostným
podmienkam a mrazu.

Plotová stena priebežná

Plotová stena priebežná sa navrhuje ako konzola votknutá do základu. Základový
pas môže byť buď na výšku alebo naležato. Pokiaľ sa použije základový pas na
výšku (obr.1), je nutne zeminu okolo základového pasu dobre zhutniť, podľa
požiadaviek projektu aby mohlo dôjsť k prenosu síl zo základu do okolitej
zeminy. Vhodnejším riešením je použitie základového pásu naležato (obr. 2).
Zakladanie nemusí byť nutne do nezamŕzajúcej hĺbky ale je možne základ
podsypať v min. hrúbke 250 mm. Plot sa v tomto prípade vystužuje armatúrou
a to v každej tvarovke a do základového pasu naležato. Dilatačné špáry sa doporučuje navrhovať po max. 8m. Pri pokládke je nutné
prebetónovať tvarovky max. do 4. radov naraz zavlhnutou betónovou zmesou
triedy C 20/25 XC2(B25), ktorú zhutníme oceľovou tyčou.

6

Plotová stena so stĺpikmi
Pri realizácii oplotenia si treba uvedomiť, že rôzne rozmery plotového poľa určene
zákazníkom, musí zákazník zohľadniť voči statickým požiadavkám. Stĺpiky –
doporučená osová vzdialenosť stĺpov je 280 – 320 cm. Plot sa konštruuje ako
konzola votknutá do základu. Vystuž ako v poli tak aj v stĺpikoch je zvisla, profil
výstuže závisí hlavne na výške plotu. Vystuž sa kotvi do základu.
Aby sa predišlo narušeniu konštrukcie vplyvom objemových zmien, je treba
dutiny tvárnic vyplniť kvalitným betónom pevnostnej triedy C 20/25 XC2(B25)
s veľkosťou zrna max. do 8 až 10mm, čo je betón približne rovnakej
charakteristiky ako betón samotných tvárnic. Použitie nekvalitného betónu má
dosť často za následok vznik trhlín v tvárniciach v priebehu zimného obdobia
a po ňom, tak isto ako aj betonáž pri nízkych teplotách (pod 5°C), kedy postupne
dochádza k zastaveniu procesu tvrdnutia a výplňový betón nemusí počas
nasledujúceho obdobia vykazovať dostatočnú odolnosť voči mrazom, čo má za
následok jeho zvýšenej objemovej zmeny a znovu k možnosti vzniku trhlín.

7

Vložený betón sa hutni, napr. oceľovou tyčou. Stĺpy sa spravidla armujú po celej
výške.
Previazanie stĺpov a vedľajšej plotovej steny sa realizuje vložením oceľovej
výstuže (plochá oceľ, armovacie prúty v tvare spony).
Tvarovky sa kladú na väzbu, pripadne podľa technickej dokumentácie a
odporúčaní výrobcu ku konštrukcii stĺpov. Dôležité je taktiež počas výstavby zabrániť vnikaniu vody do konštrukcie
provizórnym zakrytím rozostavanej stavby, alebo finálnym zakrytím zákrytovými
strieškami, ktoré ako aj celé murivo odporúčame ošetriť hydrofóbnym
impregnačným náterom. Z hľadiska zabráneniu priameho prenosu vlhkosti zo
zákrytovej dosky do výplňového betónu tvárnice je vhodné poslednú vrstvu
tvárnic vypĺňať len do polovice, tzn. ponechať tam vzduchovú medzeru.
V opačnom prípade sa zvyšuje pravdepodobnosť neskoršieho vzniku trhlín
a výskyt výkvetov. Zákrytové dosky odporúčame lepiť pomocou flexibilného
mrazuvzdorného lepidla a jednotlivé špáry medzi susednými zákrytovými
doskami vyplniť tmelom.

Stĺpiky s plotovou výplňou
Pri pokládke stĺpikov je nutne prebetónovať tvarovky max. do 4. radov naraz
zavlhnutou betónovou zmesou triedy C 20/25 XC2(B25), ktorý zhutnime
oceľovou tyčou. Doporučená osová vzdialenosť stĺpikov je 280-320 cm. Vystuž
stĺpikov sa musí posudzovať individuálne kde sa zohľadni najmä: výška a osová
vzdialenosť stĺpikov, pripadne zavesenie plotových dverí alebo vrát do stĺpikov,
zaťaž vetra, váha plotových dielcov a členenie plotovej výplne.
Vystuž je nutne kotviť do základu. Držiaky vodorovných dielcov sa vkladajú do
vodorovných špár stĺpikov. Výška stĺpikov a spodnej steny je variabilná.

8

Ukladanie tvárnic a stĺpikov plotovým systémom Duvar bez výplne dutín
· Zhotovenie základu je identické s hore uvedeným postupom zhotovenia
základu. Realizácia pomocou tohto systému je pomerne jednoduchá. Princíp
spočíva v lepení tvaroviek pomocou stavebného lepidla určeným na tento druh
stavebného materiálu. Lepidlo je treba aplikovať podľa pokynov výrobcu lepidla.
· Pevnosť v tlaku lepidla ma byť min. 5 MPa. Do výšky plota 2 m (v prípade
použitia takéhoto lepidla kde po 2-3 m budú zabudovane stĺpiky) nie je nutne
plotovú konštrukciu armovať výstužou. Vystuž je možne v tomto prípade
umiestniť do krajných tvaroviek len pre možnosť kotvenia brán, výplňou a pod.
až na vystuž. V prípade vyšších plotov (nad 2m) alebo oporných múrikov
doporučujeme konštrukciu armovať a zalievať betónovou zmesou triedy C 20/25
XC2(B25). Priemer, množstvo a rozmiestnenie výstuže rieši vždy projektant
(statik) vzhľadom ku konkrétnym podmienkam a umiestnení stavby.
· Pri stavbe plotových stĺpikov je treba pamätať na vloženie kotevných prvkov
pre plotové výplne.
· Dilatačné celky odporúčame v max. dĺžke 6 m. Dilatačnú špáru odporúčame
previesť napr. pri stĺpikoch kde nebude konštrukcia previazaná so stĺpikom
a špára bude pružne vytmelená.

Zákrytové dosky:
Na vrchnú časť plotov a stĺpikov odporúčame z dôvodov ochrany pred vlhkosťou,
ako aj z estetických dôvodov nalepiť zákrytové dosky flexibilným lepidlom a ich
spoje vytmeliť vode odolným trvale pružným tmelom alebo zašpárovať vode
odolnou špárovacou hmotou.


Ošetrenie a údržba:
Vplyvom poveternostných podmienok dochádza k zašpineniu, pripadne tvorbe
rias či výkvetov a pod. Preto aj z týchto dôvodov po zhotovení plotového
systému odporúčame celkový povrch konštrukcie ošetriť hydrofóbnym
prípravkom. Tento prípravok udržuje prirodzený vzhľad v pôvodnom stave počas
celej jej životnosti a zachová sýte farby, vzhľad, čistotu, zámedzí tvorbe plesni,
machov, výkvetov, vytvára suché a zdravé prostredie. Táto nanočasticová
impregnácia je neviditeľná, braní pevnému uchyteniu nečistoty a jej prenikanie
do štruktúry ošetreného materiálu. Je odolná proti padajúcej a stekajúcej vode.
Po aplikácii na konštrukciu vzniká jej samočistiaca schopnosť, nečistoty sú
odplavované vodou.

OŠETROVANIE A ÚDRŽBA PLOTOVÝCH SYSTÉMOV

Najčastejším nežiaducim javom na plotových systémoch ako aj na všetkých
betónových výrobkoch je výkvet. Primárny – menej často, sekundárny - vo
väčšine prípadov.
Čo to vlastne výkvet je a ako vzniká:
Slovo, ktoré zvykne používať nielen odborná, ale často aj laická verejnosť.
U kamenných a tehlových obkladov na domy sa s nimi prvýkrát môžeme stretnúť
už pri vyberaní výrobkov z kartónov, či odoberaní z paliet (čo sa stáva zriedkavo
– skôr výnimočne – tzv. primárne výkvety), krátko po zabudovaní na fasádu
domu, prípadne i po dlhšom čase po ich aplikácii – sekundárne výkvety.
Vznikajú teda v rôznych časových odstupoch a sú rozdielnej intenzity. Vizuálne
sa prejavujú ako usadeniny rôznych solí vo forme belavých závojov, vločiek
alebo „máp". Ide jednoznačne o estetické chyby, ktoré sú ale našťastie veľmi
ľahko odstrániteľné mechanickým alebo chemickým spôsobom, prípadne zmiznú
po nejakom čase „samé od seba" – vplyvom poveternosti, najmä vďaka dažďu.
Veľmi zjednodušene povedané, výkvet je vystúpenie voľného vápna
obsiahnutého v obkladovom prvku či podkladovom murive na povrch výrobkov.
Vlhkosť, ktorá sa dostane do pórov (dažďová voda, para, rosa, vzlínavá vlhkosť v
nedostatočne izolovanom podkladovom murive, zvyšková vlhkosť v nevyzretom
murive a pod.) čiastočne rozpúšťa vápno (hydroxid vápenatý), to difunduje na
povrch, kde sa voda odparuje a zostáva ťažko rozpustný biely vápenný zákal –
vápenný výkvet (uhličitan vápenatý, ktorý vznikol reakciou hydroxidu
vápenatého so vzdušným kysličníkom uhličitým). Výkvet, o ktorom teraz
hovoríme (všeobecne môžu byť výkvety kryštály rôznych minerálov), je vlastne
čistá forma vápenca.
Na výskyt výkvetov vplýva viacero faktorov: teplota prostredia, pôsobenie
vlhkosti, zrážková voda, pórovitosť obkladových prvkov i podkladového muriva
(čím väčšie sú rozmery pórov v materiáli, tým je väčšia pravdepodobnosť vzniku
výkvetov), ale hlavne prítomnosť látok spôsobujúcich výkvety – soli rozpustné vo
vode.
Pravdepodobnosť vzniku výkvetov v interiéri je oveľa menšia (minimálna), ako v
exteriéri.

OPATRENIA PROTI TVORBE VÝKVETOV

1) Správny výber murovacích, lepiacich a škárovacích hmôt, ktoré pri
zabudovaní betónových tvárnic používame.
2) Napriek dobre mieneným radám a odporúčaniam výrobcov a predajcov
niektorí odberatelia, ale i realizátori, uprednostňujú pri nákupe
doplnkového sortimentu lacné, ale bohužiaľ zároveň aj nevhodné lepiace a
škárovacie hmoty.
3) Všetky priemyselne vyrábané malty určené na murovanie, lepenie a
škárovanie lícových tehál, kamenných obkladov ako aj betónových
výrobkov sú upravované špeciálnou prímesou zamedzujúcou tvorbe
výkvetov. Táto prísada po zamiešaní s vodou je schopná viazať hydroxid
vápenatý a účinne tak zabraňovať vzniku výkvetov.
4) Nepridávať do lepiacich a škárovacích hmôt rôzne iné prísady.
Ide najmä o mrazuvzdorné prísady, ale aj iné. Ich pridávanie je
neprípustné, pretože všetky dodatočne pridávané materiály môžu byť
zdrojom výkvetov.
5) Pri príprave mált používať iba čistú vodu a čisté náradie.
6) Presne dodržiavať návod pri príprave správnej malty a nepoužívať maltu, u
ktorej bola prekročená odporúčaná doba spracovateľnosti.
7) Chrániť betónové tvárnice pred poveternostnými vplyvmi, hlavne dažďom,
po celú dobu aplikácie i dobu vyzrievania.
8) Zabrániť prieniku vlhkosti do konštrukcie.
Častou chybou je napr. zanedbanie hydroizolácie záhradných betónových
múrikov proti vzlínajúcej vlhkosti. Oporné múriky treba izolovať nielen
proti vzlínajúcej pôdnej vlhkosti odspodu, ale aj medzi murivom a
prihrnutou zeminou.
9) Zabraňovať prenikaniu dažďovej vody do tehlových či kamenných obkladov
a aplikačných mált (a následne aj do muriva) vhodnou impregnáciou.

Odstraňovanie výkvetov zo zvislých konštrukcií
1) Výkvety, vzniknuté na plote, múriku alebo inej zvislej konštrukcie okolia
domu, môžeme odstraňovať mechanickým spôsobom (nedrôtená kefa!) v
kombinácii s malým množstvom vody – pokiaľ možno mäkkej.
2) Umytie octovou vodou, následne neutralizovať jarovou vodou a umytím
čistou vodou. Pred aplikáciou octovej vody musí byť povrch kamenného
obkladu, z ktorého výkvety odstraňujeme, dostatočne zmáčaný vodou, aby
škára bola dostatočne vodou nasýtená a neprijímala octovú vodu.
3) Špeciálne odstraňovače (napr. od firmy QUICK-MIX). Treba postupovať
presne podľa návodu výrobcu. Aby pri chemickom odstraňovaní výkvetov
nedošlo k poškodeniu povrchu betónovej tvárnice, odporúča sa odskúšať
čistiace prostriedky najskôr na malej ploche s čo najnižšou koncentráciou
po zriedení vodou s krátkym časom pôsobenia. Postupným zvyšovaním
koncentrácie a času pôsobenia možno dosiahnuť optimálne podmienky na
odstránenie výkvetov.

Výkvety a ich reklamovanie
Príčin vzniku výkvetov je mnoho a stanovenie ich pôvodu si vyžaduje
individuálne posúdenie. V žiadnom prípade však nemajú vplyv na kvalitu a
užitkové vlastnosti obkladového prvku. Len malá časť týchto estetických porúch
má príčinu v samotnej betónovej tvárnici (primárne výkvety). Vo väčšine
prípadov ide o sekundárne výkvety, ktoré vznikajú nedodržaním stanovenej
technológie lepenia, nesprávnou voľbou murovacích, lepiacich či škárovacích
hmôt a nedodržaním základných pravidiel pri realizácii podkladového muriva.
Pohľady (aj odbornej verejnosti) na oprávnenosť reklamácií výkvetov
vzniknutých na tehlových a kamenných obkladoch a betónových tvárniciach sú
nejednoznačné.
Výskytom výkvetov na plotových systémoch, tehlových obkladových ako
aj kamenných prvkoch sa nezaoberá žiadna norma a žiadny predpis pre
betónové výrobky. Európske normy len konštatujú, že výskyt výkvetov je možný
a nepovažuje sa za významný.
Väčšina výrobcov kamenných a betónových výrobkov primárny výkvet (výkvet,
ktorý sa môže objaviť na obkladoch ešte pred zabudovaním) nepovažuje za
chybu, ktorá oprávňuje spotrebiteľa k reklamovaniu tovaru, ale považuje len za
niečo, čo korešponduje s variabilitou prírodných materiálov a nepodlieha
možnosti reklamácie.
Pri sekundárnych výkvetoch (výkvety vzniknuté po zabudovaní tehlových a
kamenných obkladov – ihneď alebo aj v dlhšom časovom horizonte s možnosťou
opakovania sa) treba nájsť ich príčinu (čo v niektorých prípadoch je jednoduché,
v iných ťažko zistiteľné) a podľa tohto zistenia pristúpiť k reklamácii.

ODPORÚČANÉ OPATRENIA

Dodatočná impregnácia:
- Impregnáciu odporúčame používať na všetky naše plotové prvky.
Životnosť takto naimpregnovaného plotového systému, ktorý nie je
mechanicky namáhaný ako pochôdzna plocha, je v tomto prípade dlhšia
(3-5 rokov).
- Naimpregnovaný povrch odpudzuje vodu, resp. znižuje schopnosť vnikať
do konštrukcie, uzatvára transportné kapiláry v materiáli, ale zároveň
prepúšťa molekuly vodných pár (vlhkosti) z konštrukcie von. Tzn., že je tu
predpoklad k zníženej schopnosti vyplavovania hydroxidu vápenatého
kapilárami na povrch a opätovnej tvorbe výkvetov (sekundárny výkvet).
- Dodatočnú impregnáciu nájdete aj v našej ponuke. Sú to prípravky, ktoré
majú nanotechnologický efekt a nemajú žiaden negatívny vplyv na svoje
okolie.

Aplikácia čistiacich a impregnačných prípravkov:
Pred aplikáciou impregnačného prípravku na vodorovné ale aj zvislé
konštrukcie vo všeobecnosti platí nasledovné:
Povrch je treba vždy dôkladne očistiť od prachových a ílovitých nečistôt, ako aj
od výkvetov. Impregnáciou by totiž tieto nečistoty zostali „zakonzervované"
v povrchu betónu.
K čisteniu bežných nečistôt používajte „kefu" s vodou, prípadne vysokotlakové
zariadenie a bežne dostupné saponáty na odstraňovanie nečistôt z betónových
výrobkov. Po očistení takýchto plôch je potrebné nechať ju dobre vyschnúť úplne
do sucha, až potom nanášať impregnačný prípravok.
Vyschnutý povrch dokáže lepšie naviazať impregnačný prípravok do povrchovej
vrstvy ošetrovanej konštrukcie. Tým sa zabezpečí trvanlivejší efekt. Prípravok je
možné nanášať valčekom alebo striekaním. Postup je uvedený aj na obale
impregnačného prípravku.
Pred čistením povrchov, ktoré už majú viditeľné „výkvety" resp. biele mapy na
povrchu, je potrebné ich najskôr namočiť vodou a až potom použiť odstraňovač
výkvetov. Koncentrácia použitého prípravku môže byť rôzna. Je vždy závislá od intenzity výkvetu. Preto je vždy vhodné vyskúšať si túto koncentráciu na menšej
vzorke, aby nedošlo k nežiaducemu efektu, ktorý pri silnej koncentrácii môže
spôsobiť nežiaduce vyplavovanie farby z povrchu betónu, resp. pôsobí negatívne
aj na pevnostnú štruktúru betónu. Tieto práce odporúčame zveriť profesionálom,
ktorí majú skúsenosti s aplikáciou a čistením takýchto povrchov.

Ing. Perina Peter
Technológ výroby

Zdroj: https://citystonedesign.sk/wp-content/uploads/Hlavne-zasady-pre-pracu-s-betonovymi-tvarnicami-1.pdf

Nastavenie cookies

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Spracovanie osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie